Våra utveckligsprogram

Vi är duktiga på att träna människor i extremsporten ”att vara människa bland människor” för att kunna kommunicera och samarbeta bättre och effektivare som leder till fler och bättre kundmöten.
after action review

En evidensbaserad metod för målinriktat arbete

After Action Review

AAR är en evidensbaserad metod för att systematiskt lyfta fram och bearbeta information efter genomförda arbetsinsatser. AAR kan genomföras som en enklare, informell dialog eller som en mer omfattande och formell dialog.  AAR hjälper teamet att ständigt kan utveckla sin förmåga att lösa uppgifter i framtiden. Effekter som prestationshöjning, förbättrad sammanhållning och engagemang ses som resultat i studier

.

Teamkommunikation

Workshop om att förstå grunderna i kommunikation för att du som ledare ska kunna identifiera vad som fungerar och inte i samarbeten, samt välja rätt utvecklingsinsatser.

TeamPro workshop

TeamPro workshop är en strukturerad metod för teamutveckling med basen i forskning om after-action reviews och mål. Team workshop ger ett strukturerat arbetsmaterial för återkoppling till teamet.

Teamanalys (TPI)

Kartläggning med hjälp av Team Pro Inventory (TPI) som ger en enkel och lättillgänglig nulägesbild av team-medlemmarnas upplevelser av hur väl det egna teamet fungerar.

Ledarutveckling

Den ledarskapsmodell som ligger till grund för LEAD FORWARD är den så kallade Full Range Leadership Model vilken är en av de ledarskapsmodeller som har erhållit starkast vetenskapligt stöd.

Workshops

Halvdags- och heldagsworkshops för företag och arbetsgrupper inom flera områden exempelvis: Timemanagement, personlig effektivitet, stresshantering