Grupputveckling

FORSKNINGSBASERAD GRUPPUTVECKLING

Varför Grupputveckling med TeamPro Worksop?

Grupputveckling, sedan mänsklighetens begynnelse har vi varit nödgade att samarbeta. För att kunna utföra allehanda arbetsuppgifter, lösa problem och skydda oss mot faror har vi behövt förlita oss på varandra och vår gemensamma vilja att organisera oss och koordinera våra förehavanden. Fortplantning och familjeliv har genom historien krävt samarbete (ofta i en mycket behaglig form) likväl som att bygga pyramider, katedraler och affärsrörelser. 

Vi hävdar absolut inte att allt måste ske i team, men de gånger de behövs så varför inte vara tränad i att bedriva framgångsrikt teamarbete.

Teambaserat arbete, om rätt förutsättningar föreligger, har genom FORSKNING visat följande:

  • Främjar trivsel och välbefinnande på ett effektivt sätt

  • Åstadkommer goda prestationer och resultat i organisationer

Forskning har också visat att det inte räcker med att bara sätta i hop människor i en grupp och kalla dem för ”team” för att åstadkomma mirakel. Många team och arbetsgrupper kan också underprestera och i värsta fall skada sig själva, sin organsiation och de som tar del av dess varor och tjänster.

I en Team Pro workshop kartlägger man vad som kallas för beteendeprocesser, vilka delas in i:

Övergångsprocesser  – avser vad teamet gör före och efter arbetsepisoder för att planera och utvärdera sitt arbete.

Aktionsprocesser  – beskriver hur teamet agerar i samband med att de utför sina faktiska arbetsuppgifter.

Interpersonella processer – omfattar vad teamet gör för att åstadkomma och bibehålla välmående och trivsel.

grupputveckling

TEAM PRO WORKSHOP är en strukturerad metod för teamutveckling med basen i forskning om after-action reviews och mål. Team Pro workshop utgår ifrån:

Kartläggning med hjälp av Team Pro Inventory (TPI) som ger en enkel och lättillgänglig nulägesbild av team-medlemmarnas upplevelser av hur väl det egna teamet fungerar. Kartläggningen mynnar ut i en TPI-rapport.

TPI rapporten används som reflektionsunderlag i Team Pro Workshop för att identifiera möjliga utvecklingsområden, formulera mål med dessa och göra uppföljningsbara åtgärder. Under workshopen används ett effektivt och strukturerat arbetsmaterial för att optimera utvecklingsinsatsen.

Team Pro Follow up som är ett uppföljningsmöte gällande teamets förmåga att hålla riktning med mål och aktiviteter för att upprätthålla tillfredställande utveckling.

En workshop, baserad på forskning, för grupper som har ambition och vilja för utveckling.

Läs mer om forskningen bakom TeamPro konceptet – Klicka här eller ladda ner pdf här.

Praktisk information:

Workshopen genomförs under en halv dag till en hel dag samt ett uppföljningsmöte ca 3 månader senare för att stärka teamutvecklingsprocessen.

Framgång har sin bas i medveten träning!

“Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success.”
HENRY FORD