Team Pro Inventory
Teamanalys
NÄR DU VILL VETA TEAMETS UPPLEVELSER OM HUR DET FUNGERAR!

PROGRAM – Teamanalys

Team Pro Inventory (TPI) ger en enkel och lättillgänglig nulägesbild av team-medlemmarnas upplevelser av hur väl det egna teamet fungerar. 

Kartläggningen mynnar ut i en TPI-rapport – klicka här för att ladda ner en exempelrapport ›› . Den används som reflektionsunderlag i Team Pro workshop för att identifiera möjliga utvecklingsområden, formulera mål med dessa och göra uppföljningsbara åtgärder. TPI-rapporten sammanfattar teammedlemmarnas svar på ett sådant sätt att det tydligt framgår vilka områden som teamets medlemmar anser fungerar väl respektive mindre väl. 

Vad kartläggs i TeamPro Inventory?

De beteendeprocesser vi ser i bilden under Proceser avser de aktiviteter som medlemmar i ett team eller en arbetsgrupp utför tillsammans och gentemot varandra i syfte att organisera och utföra de arbetsuppgifter som bidrar till att de fullgör sitt syfte och uppdrag.

Dessa processer kan vidare delas in i olika typer beroende på om de är inriktade mot utförandet av arbetsuppgifterna eller mot hantering av relationerna i teamet, samt utifrån var i en prestationscykel teamet befinner sig (före, under eller efter en arbetsepisod).

I en Team Pro workshop kartläggs vad som kallas för beteendeprocesser, vilka delas in i:

  • Övergångsprocesser vilka avser vad teamet gör före och efter arbetsepisoder för att planera och utvärdera sitt arbete.
  • Aktionsprocesser vilka beskriver hur teamet agerar i samband med att de utför sina faktiska arbetsuppgifter.
  • Interpersonella processer som omfattar vad teamet gör för att åstadkomma och bibehålla välmående och trivsel.

 Denna rapport kan med fördel användas som underlag till Team Workshop. Klicka i bilden till höger (eller nedan) för att ladda ner en exempelrapport, eller klicka här ››

Praktisk information:

Kartläggningen genomförs snabbt (ca 10 min) och enkelt digitalt. Kartläggningen mynnar ut i en TPI-rapport (Team Pro Inventory).