Teamanalys

NÄR DU VILL VETA TEAMETS UPPLEVELSER OM HUR DET FUNGERAR!

PROGRAM – Teamanalys - Team Pro Inventory

Teamanalys – Team Pro Inventory (TPI) ger en enkel och lättillgänglig nulägesbild av team-medlemmarnas upplevelser av hur väl det egna teamet fungerar. 

Kartläggningen mynnar ut i en TPI-rapport – klicka här för att ladda ner en exempelrapport ›› . Den används som reflektionsunderlag i Team Pro workshop för att identifiera möjliga utvecklingsområden, formulera mål med dessa och göra uppföljningsbara åtgärder. TPI-rapporten sammanfattar teammedlemmarnas svar på ett sådant sätt att det tydligt framgår vilka områden som teamets medlemmar anser fungerar väl respektive mindre väl. 

Vi hävdar absolut inte att allt måste ske i team, men de gånger de behövs så varför inte vara tränad i att bedriva framgångsrikt teamarbete.

Vad kartläggs i TeamPro Inventory?

Teamanalys - Team Pro Inventory

De beteendeprocesser vi ser i bilden under Proceser avser de aktiviteter som medlemmar i ett team eller en arbetsgrupp utför tillsammans och gentemot varandra i syfte att organisera och utföra de arbetsuppgifter som bidrar till att de fullgör sitt syfte och uppdrag.

Dessa processer kan vidare delas in i olika typer beroende på om de är inriktade mot utförandet av arbetsuppgifterna eller mot hantering av relationerna i teamet, samt utifrån var i en prestationscykel teamet befinner sig (före, under eller efter en arbetsepisod).

I en Team Pro workshop kartläggs vad som kallas för beteendeprocesser, vilka delas in i:

  • Övergångsprocesser vilka avser vad teamet gör före och efter arbetsepisoder för att planera och utvärdera sitt arbete.
  • Aktionsprocesser vilka beskriver hur teamet agerar i samband med att de utför sina faktiska arbetsuppgifter.
  • Interpersonella processer som omfattar vad teamet gör för att åstadkomma och bibehålla välmående och trivsel.

 Denna rapport kan med fördel användas som underlag till Team Workshop. Klicka i bilden till höger (eller nedan) för att ladda ner en exempelrapport, eller klicka här ››

Praktisk information:

Kartläggningen genomförs snabbt (ca 10 min) och enkelt digitalt. Kartläggningen mynnar ut i en TPI-rapport (Team Pro Inventory).