Forskningsbaserad teamutveckling

Teamutveckling

I regel räcker det inte att sätta ihop ett team av kompetenta individer för att teamet skall prestera goda resultat. I team räcker det inte med att medlemmarna behärskar sina arbetsuppgifter då de också behöver förmågan att samarbeta med varandra för att teamet skall nå önskade resultat. Därför är utvecklande insatser i syfte att förbättra samarbetet i teamet långt ifrån sällsynta. Nyligen publicerades en ny metastudie av McEwan m fl som undersökte effekterna av sådana insatser.

Vad var syftet med studien?
Syftet med studien var att undersöka ifall befintlig forskning kan påvisa en gynnsam effekt av teamutvecklingsinsatser i termer av effektivare teamarbete och ökade prestationer. Vidare ville man också undersöka om teamutveckling var mer effektivt i nya team än i befintliga team och om olika typer av teamutveckling var olika effektiva.

Hur gick man tillväga?
McEwan m fl analyserade 51 studier som undersökt effekten av teamutveckling. Totalt omfattade dessa studier över 8000 teammedlemmar.

Vad kom man fram till?
Först och främst kunde man konstatera att teamutveckling överlag hade en hyffsat god effekt då de kunde visa att de flesta team uppvisade såväl effektivare samarbete som ökade prestationer till följd av teamutvecklingen. Därtill kunde man också konstatera att utvecklingsinsatser hade en större effekt på teamarbetet i nyare team men att effekten på prestation var större i intakta team.

Vad det gäller typ av teamutveckling kunde man konstatera att såväl teoretisk utbildning och workshops som övnings- och träningsbaserade insatser hade effekt på teamens prestationer. Effekten var dock svagare för de mer teoretiska inslagen och författarna förespråkade således mer övnings- och reflektionsbaserade insatser.

Hur kan vi använda dessa slutsatser?
Resultaten säger oss att det kan vara en god idé att ge team möjlighet till utvecklande insatser. Som redan konstaterats så räcker det i regel inte att sätta ihop ett team av kompetenta individer för att teamet skall prestera goda resultat. Teamets medlemmar behöver också koordinera sitt arbete på ett effektivt sätt och teamutvecklande insatser tycks vara ett bra sätt att hjälpa dem att göra det.

Referens
Mcewan, D., Ruissen, G. R., Eys, M. A., Zumbo, B. D., & Beauchamp, R. (2017). The Effectiveness of Teamwork Training on Teamwork Behaviors and Team Performance : A Systematic Review and Meta-Analysis of Controlled Interventions, 1–23.

Feedback trappan