CrewCraft Sweden AB

Unlocking the power of crewcrafting®

Vårt uppdrag - crewcrafting®

Crewcrafting® är ett koncept som står för ”utveckling av besättning”. Inom vårt koncept ”crewcrafting®” använder vi forskningsbaserade metoder, tekniker och program samt erfarenheter av att segla besättningar över världens hav, som lär ledare och medarbetare att utveckla och bibehålla starka och hållbara team (crew).

Ledarskap | Teamcrafting | Medarbetarskap | Kommunikation.

Ladda ner GRATIS PDF om After Action Reviews – Klicka här

Kursdatum och anmälan:  Klicka här 

Vi utbildar i metoden - After Action Review

Lär dig att handleda en evidensbaserad metod för målinriktat arbete.

Hjälp teamet att kontinuerligt utveckla sin förmåga att lösa uppgifter i framtiden, ta till vara på lärdomar, utveckla teamförmågorna och stärka sammanhållningen. Metoden är väletablerad och används av bland andra Världshälsoorganisationen (WHO) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

En meta-analys visade att AAR i genomsnitt förbättrar teamprestationer med så mycket som 30-40 % vilket är en påtaglig effekt

Vi arrrangerar öppna Certifieringsutbilndingar (handledar utbildning) för HR, chefer, projektledare etc samt interna eller företagsanpassade utbildningar för grupper och organsiationer. Klicka på någon av nedanstående länkar för anmälan eller för mer information:

PROGRAM

Crewcrafting

After Action Review kurs

En metod som i vetenskapliga studier visat sig mycket effektiv för att främja utveckling av såväl teamprestationer som individuella prestationer. AAR är en enkel och strukturerad metod för att arbeta med målsättningar, återkoppling och reflektion. 

En meta-analys visade att AAR i genomsnitt förbättrar teamprestationer med så mycket som upp till 40 % vilket i de allra flesta fall är att betrakta som en påtaglig effekt. 

Kommunikation

Förstå grunderna i kommunikation för att du som ledare ska kunna identifiera vad som fungerar och inte i samarbeten, samt välja rätt utvecklingsinsatser. 

Om After Action Review

TeamPro workshop

TeamPro workshop är en strukturerad metod för teamutveckling med basen i forskning om after-action reviews och mål. Team workshop ger ett strukturerat arbetsmaterial för återkoppling till teamet. Läs mer.

Teamanalys (TPI)

Kartläggning med hjälp av Team Pro Inventory (TPI) som ger en enkel och lättillgänglig nulägesbild av team-medlemmarnas upplevelser av hur väl det egna teamet fungerar. 

Ledarutveckling

Den ledarskapsmodell som ligger till grund för LEAD FORWARD är den så kallade Full Range Leadership Model vilken är en av de ledarskapsmodeller som har erhållit starkast vetenskapligt stöd. 

Workshops

Halvdags- och heldagsworkshops för företag och arbetsgrupper inom flera områden exempelvis:

TIME MANAGEMENT | PERSONLIG EFFEKTIVITET | STRESSHANTERING