Ledarskapsutveckling
– Lead Forward

Ledarskapsutveckling, programmet LEAD FORWARD är en metod för ledarutveckling som bygger på en form av feedback som brukar benämnas feedforward. Som namnet antyder har feedforward ett framåtriktat fokus och tar avstamp vid snarare än att stanna vid återkoppling på tidigare beteenden så som ofta är fallet vid traditionell feedback.

LEAD FORWARD utgår från en strukturerad feedback-kartläggning som ger ledare en nulägesbild av hur deras medarbetare uppfattar deras ledarskap.

Resultaten från denna kartläggning sammanställs i en LEAD FORWARD feedbackrapport som ledaren, med stöd av ett LEAD FORWARD arbetsmaterial får strukturerad hjälp att analysera feedbackrapporten, identifiera prioriterade utvecklingsområden i ledarskapet och att etablera en konkret och uppföljningsbar handlings- och aktivitetsplan.

Klicka gärna på länken om du vill veta mer om programmet från de som utvecklat det: https://vimeo.com/795168973/710e78e62b

Kurssymbol
Exempel-rapport Lead Forward

Om ledarskapsmodellen 

Lead forward

Den ledarskapsmodell som ligger till grund för LEAD FORWARD är den så kallade Full Range Leadership Model vilken är en av de ledarskapsmodeller som har erhållit starkast vetenskapligt stöd. Full range leadership model finns beskriven i boken En liten bok om ledarskap. Ladda gärna ner en exempel rapport här ›› eller klicka på bilden.

Full range leadership model syftar till att beskriva ett brett spektrum av ledarskapsbeteenden och omfattar såväl konstruktivt som icke-konstruktivt ledarskap. LEAD FORWARD fokuserar dock på effektivt ledarskap och därför utgår LEAD FORWARD helt och hållet från de beteenden som är förknippade med effektivt ledarskap.


I LEAD FORWARD kartläggs tre kategorier av ledarbeteenden:

  1. Avvikelsebaserat ledarskap avser de beteenden som fokuserar på att hantera avvikelser från önskvärda beteenden, prestationer och resultat.

  2. Villkorligt förstärkande ledarskap avser de beteenden som syftar till att klargöra för medarbetare vad som förväntas av dem samt vad de kan förvänta sig i gengäld.

  3. Transformerande ledarskap avser beteenden som syftar till att utveckla medarbetare och arbetsgrupper och skapa förutsättningar för ökad motivation och trivsel. Det innefattar att agera som en god förebild, knyta den dagliga verksamheten till meningsfulla syften och visioner, stimulera till nytänkande och till att våga utmana befintliga sätt att göra saker på, lära känna och coacha sina medarbetare, och vara positiv och uppmuntrande.
Lead Forward-citat
Lead Forward-dokument
Lead Forward-citat
Citat Lead Forward

När du vill ta ledarskapet framåt, med forskning som grund

Full Range Leadership Model

Den ledarskapsmodell som ligger till grund för Lead Forward är den så kallade Full Range Leadership Model (FRLM). Detta är den modell som legat till grund för flest vetenskapliga studier inom forskningen på ledarskap och den modell som fram till dags dato kan sägas ha erhållit mest konsekvent stöd avseende vad som är ett väl fungerande ledarskap. 


Tusentals studier har genomförts på FRLM eller på delar av den, vilket renderat en mängd så kallade meta-analyser som slagit fast modellens validitet.

Fler kurser & workshops

Ledarskapsprogram

AFTER ACTION REVIEW

En metod för kontinuerligt lära och utveckla teamets/arbetsgruppens arbete. Forskning har visat på, till 40 % bättre prestationsförmåga på gruppnivå jämfört med de som inte använde AAR. Gruppen utvecklar effektivare processer samt utvecklar en motiverande tankemodell om vikten av att lärande bidrar till utveckling.

Kursprogram

Målorienterat arbete

Forskningen på mål är omfattande och den lyfter fram mål och målarbete som ett effektivt sätt att motivera och engagera, främja trivsel, minska stress, samt påverka resultat och arbetsprestationer. 

Endagsutbildning i Stockholm, Göteborg eller digitalt.

Kursprogram

Teamanalys - TPI

Teamanalys – Team Pro Inventory (TPI) ger en enkel och lättillgänglig nulägesbild av team-medlemmarnas upplevelser av hur väl det egna teamet fungerar. I en Team Pro workshop kartläggs vad som kallas för beteendeprocesser vilka delas in i övergångsprocesser, aktionsprocesser och interpersonella processer.

Workshop

Time Management

En tidseffektiv utbildning. Hur kan du förbättra dina rutiner för att få mer gjort och mer tid över?  Hur är det på din arbetsplats? Har du tidstjuvar på jobbet och dagar när inkorgen är din agenda för dagen? Det här är en heldagskurs.

Workshop

Personlig effektivitet

På den här kursen kommer du att upptäcka mer om dina värderingar och talanger och hur de kan hjälpa dig att identifiera din personliga ambition och gå mot den. Detta kräver kraftfulla val som känns djupt och utlöser din inneboende motivation.

Workshop

Lär dig hantera stress

Syftet med denna workshop är att du som deltagare lär dig konkreta verktyg och metoder för att hantera dina tankar så att de fungerar för dig. Du kan ha mycket att göra och möta utmaningar utan att uppleva stress. Tvärtom kommer du att uppleva flow.