Skräddarsydd Crewcrafting®

• Teambuilding 
• Ledarskap 
• Kommunikation
• Föreläsningar


After Action Review

Crewcrafting®

Vi har utbildat grupper och organisationer i över 10 årWebinars

After Action Review

En evidensbaserad metod för målinriktat arbete

AAR är en evidensbaserad metod för att systematiskt lyfta fram och bearbeta information efter genomförda arbetsinsatser. AAR kan genomföras som en enklare, informell dialog eller som en mer omfattande och formell dialog.  AAR hjälper teamet att ständigt kan utveckla sin förmåga att lösa uppgifter i framtiden. Effekter som prestationshöjning, förbättrad sammanhållning och engagemang ses som resultat i studier.

 • Formell AAR är mer resursintensiv och involverar planering, samordning, förberedelse, hjälpmedel och kanske supportpersonal. Normalt sker detta på en hög organisationsnivå t.ex. företagsorganisation emedan..

 • Informella AAR (arbetsgrupper, projektgrupper, affärsområden) kräver mindre förberedelser och planering.
After Action Review
Team-kommunikation

Teamkommunikation

Med det här programmet kommer du att förstå och kunna:

 1. Identifiera VAD som fungerar och inte fungerar i en grupp, och förstå VARFÖR det är så.
 2. Identifiera ett önskat läge/tillstånd för gruppen.
 3. Strategiskt VÄLJA de utvecklingsinsatser som effektivt förflyttar gruppen mot det önskade läget/tillståndet.
 4. Praktiskt genomföra riktad träning för att uppnå önskade teamfärdigheter dvs veta HUR du tränar och utvecklar gruppen.  

Vi hävdar absolut inte att allt måste ske i team, men de gånger de behövs så varför inte vara tränad i att bedriva framgångsrikt teamarbete.

Teamanalys – Team Pro Inventory

Team Pro Inventory (TPI) ger en enkel och lättillgänglig nulägesbild av team-medlemmarnas upplevelser av hur väl det egna teamet fungerar. 

Kartläggningen mynnar ut i en TPI-rapport – klicka här för att ladda ner en exempelrapport ›› . Den används som reflektionsunderlag i Team Pro workshop för att identifiera möjliga utvecklingsområden, formulera mål med dessa och göra uppföljningsbara åtgärder. TPI-rapporten sammanfattar teammedlemmarnas svar på ett sådant sätt att det tydligt framgår vilka områden som teamets medlemmar anser fungerar väl respektive mindre väl. 

Teamanalys
Ledarskapsutveckling

Ledarskapsutveckling
– Lead Forward

Ledarskapsutveckling, programmet LEAD FORWARD är en metod för ledarutveckling som bygger på en form av feedback som brukar benämnas feedforward. Som namnet antyder har feedforward ett framåtriktat fokus och tar avstamp vid snarare än att stanna vid återkoppling på tidigare beteenden så som ofta är fallet vid traditionell feedback.

LEAD FORWARD utgår från en strukturerad feedback-kartläggning som ger ledare en nulägesbild av hur deras medarbetare uppfattar deras ledarskap.

Lär dig målorienterat arbete

De flesta organisationer arbetar, eller säger sig arbeta, med mål på ett eller annat sätt. Vanligtvis formuleras övergripande verksamhetsmål av ägare, ledningsgrupp och politiker. Dessa mål förväntas styra verksamheten genom att brytas ner i verksamhetsspecifika mål och strategier. 

Denna form av målstyrning ser oftast bättre ut på papper än i praktiken. Det man ofta kan se i medarbetarundersökningar rör just befintliga (eller obefintliga) målarbeten.

Vi har öppna digitala kurser och skräddarsyr en företagsanpassad workshop för ditt företag.

Målorienterat arbete
Ledningsgrupp

Ledningsgruppsutveckling

Frågar man chefer om hur väl investerad tid de upplever att det är att delta på ledningsgruppsmöten så är det en oroväckande hög andel som faktiskt säger att tiden de spenderat varit allt annat än meningsfull. Forskningen visar också  att en onödigt stor andel ledningsgrupper överlag fungerar och presterar betydligt  sämre än vad man skulle kunna önska.

Verktygen i det här programmet väljs utifrån varje teams unika utmaningar. Centralt i alla skräddarsydda upplägg är att vi gör en första analys av ditt teams nuläge. Därefter skapar vi ett upplägg som tar ert team ända in i mål.

Workshops

Time Management

En tidseffektiv utbildning

OM KURSEN
Hur kan du förbättra dina rutiner för att få mer gjort och mer tid över? 

Hur är det på din arbetsplats? Har du tidstjuvar på jobbet och dagar när inkorgen är din agenda för dagen? Du kanske önskar få tid över för att hinna arbeta mer strategiskt och långsiktigt? Att vi lever i en tillvaro där tid har blivit en bristvara samtidigt som vi får större ansvarsområden är ingen nyhet men du kan faktiskt göra något åt det.

Med Time Management-kursen får du en tidseffektiv utbildning med fokus på personlig effektivitet, planering och prioritering. Vi ser över vilka ”tids- och energitjuvar” du brottas med dagligen och ger dig verktyg för en mer målinriktad och balanserad arbetsdag. Målsättningen är att du tränar in ett beteende där du bättre kontrollerar den egna arbetssituationen, så att du får mer gjort av det som är viktigt varje dag – det som tillför värde. Detta hjälper dig att göra personliga val genom att använda den mest värdefulla besittningen du har: ditt livs tid, mer effektivt. 

Kurslängd: heldag 

Vi hävdar absolut inte att allt måste ske i team, men de gånger de behövs så varför inte vara tränad i att bedriva framgångsrikt teamarbete.

Personlig effektivitet

Utlöser din inneboende motivation

BESKRIVNING
När vår värld blir allt mer komplex och utmanande blir det svårare att fokusera på vad som är viktigt och vad som verkligen kommer att leda dig framåt.

På den här kursen kommer du att upptäcka mer om dina värderingar och talanger och hur de kan hjälpa dig att identifiera din personliga ambition och gå mot den. Detta kräver kraftfulla val som känns djupt och utlöser din inneboende motivation. Den resulterande förändringen är hållbar eftersom du är engagerad i resultaten.

Kursen kommer att hjälpa dig att göra sambanden mellan att vara den du verkligen vill vara och påverkan på dina handlingar. Vad kommer du att säga ja och nej till? Hur kan du kommunicera effektivt om det du känner starkt för?

Du kommer också att lära dig att ”stanna i ögonblicket” och fokusera på subtila kommunikationssignaler från dig själv och andra. Du känner igen dina fallgropar och stresssignaler och utvecklar tekniker för att förvandla dem till nya möjligheter.

Med hjälp av dina värderingar och talanger kommer du att förbättra din kommunikationsstil och beteende autentiskt och i slutändan uppnå högre prestanda för dig själv och din organisation.

Kurslängd: Heldag

Stressförebyggande

Lär dig hantera stress

VARFÖR?
Stress är den största orsaken till sjukfrånvaro i Sverige och det behöver inte vara så.

Syftet med denna workshop är att du som deltagare lär dig konkreta verktyg och metoder för att hantera dina tankar så att de fungerar för dig. Du kan ha mycket att göra och möta utmaningar utan att uppleva stress. Tvärtom kommer du att uppleva flow.

Det är en effektiv och praktisk workshop som ger dig ett brett utbud av tekniker och metoder för att hantera dig själv så att du stark och målinriktad utför den positiva delen av att vara upptagen.

VEM KAN DRA AV NYTTA AV KURSEN?
Workshopen ger värde för alla som vill ha insikter i grundläggande verktyg för att hantera sig själv på ett sådant sätt att stress inte längre behöver uppstå. Du kommer också att kunna bli av med orsaken till din oro och istället och tänka på ett lösningsfokuserat sätt. Du kommer inte längre att ha tankemönster som begränsar eller hämmar dig.

Workshopen bygger på ny forskning om stress och är grundad på en studie på mer än 30.000 amerikaner.

SKRÄDDARSYDD TILL DITT FÖRETAG
Vi erbjuder kurser för ditt företag, skräddarsydda för dina behov. 

Föreläsningar

Att stimulera och engagera, vilket föreläsningar ska göra, är en kul och bra aktivitet säger de som vi får förtroendet av. Formatet kan vara under en konferens eller personalmöte eller så kan Du komma på någon av våra öppna föreläsningar. 
Vi erbjuder olika typer av föreläsningar beroende på er tid och intessebehov (och vårt). Nedan finner du några av våra populära föreläsningar:

 • "To team or not to team" - en föreläsning om konsten att samarbete och hur underbart det är att känna teamkänsla, och inte. Föreläsningen innehåller både teori och lite interaktion. Kul och lärorikt
  Tid: 1 - 1,5 timme

 • "Blä för målinritat arbete, eller inte" - De flesta organisationer arbetar, eller säger sig arbeta, med mål på ett eller annat sätt. Många medarbetare tycks uppleva att målen är svåra att förstå, att de inte följs upp tillräckligt ofta eller bra.  Forskningen på mål är omfattande och den lyfter fram mål och målarbete som ett effektivt sätt att motivera och engagera, främja trivsel, minska stress, samt påverka resultat och arbetsprestationer. Så de här föreläsniningen handlar om få grupper och individer att tycka det är kul att jobba med mål.
  Tid: 1 timme

 • "Den smarta organisationen" - En föreläsning om konsten och betydelsen av att som grupp bli smartare genom att sätta fokus på lärande. Under föreläsningen presenteras en evidensbaserd kraftfull metod som är enkel att förstå och genomföra, en metod för att bli smartare som grupp och individ. 
  TId: 1,5 timme


Richard Gradin – föreläsare

Vi är duktiga på att träna människor i extremsporten ”att vara människa bland människor” för att kunna kommunicera och samarbeta bättre och effektivare som leder till fler och bättre kundmöten.


Crewcrafting

Vårt uppdrag

Crewcrafting® är ett koncept som står för ”utveckling av besättning”. Inom vårt koncept använder vi forskningsbaserade metoder, tekniker och program samt erfarenheter från att segla besättningar över hav, som lär ledare och medarbetare att utveckla och bibehålla starka och hållbara team (crew). Så vi är duktiga på: träna människor i extremsporten ”att vara människa bland människor”.

Kommunikation

Innehåll

• Teamkommunikation
• Teamanalys
• TeamPRO Workshop
• Ledarutveckling – Lead Forward
• Workshops
• Artiklar

Kontakta oss

Läs vår integritetspolicy