Teamanalys
– Team Pro Inventory

När du vill veta teamets upplevelser om hur det fungerar

Teamanalys – Team Pro Inventory (TPI) ger en enkel och lättillgänglig nulägesbild av team-medlemmarnas upplevelser av hur väl det egna teamet fungerar.

Kartläggningen mynnar ut i en TPI-rapport – klicka här för att ladda ner en exempelrapport ›› . Den används som reflektionsunderlag i Team Pro workshop för att identifiera möjliga utvecklingsområden, formulera mål med dessa och göra uppföljningsbara åtgärder. TPI-rapporten sammanfattar teammedlemmarnas svar på ett sådant sätt att det tydligt framgår vilka områden som teamets medlemmar anser fungerar väl respektive mindre väl. 

Vi hävdar absolut inte att allt måste ske i team, men de gånger de behövs så varför inte vara tränad i att bedriva framgångsrikt teamarbete.

Crewcraft
Processer

Vad kartläggs i TeamPro Inventory?

De beteendeprocesser vi ser i bilden under Proceser avser de aktiviteter som medlemmar i ett team eller en arbetsgrupp utför tillsammans och gentemot varandra i syfte att organisera och utföra de arbetsuppgifter som bidrar till att de fullgör sitt syfte och uppdrag.

Dessa processer kan vidare delas in i olika typer beroende på om de är inriktade mot utförandet av arbetsuppgifterna eller mot hantering av relationerna i teamet, samt utifrån var i en prestationscykel teamet befinner sig (före, under eller efter en arbetsepisod).

I en Team Pro workshop kartläggs vad som kallas för beteendeprocesser, vilka delas in i:

  • Övergångsprocesser vilka avser vad teamet gör före och efter arbetsepisoder för att planera och utvärdera sitt arbete.
  • Aktionsprocesser vilka beskriver hur teamet agerar i samband med att de utför sina faktiska arbetsuppgifter.
  • Interpersonella processer som omfattar vad teamet gör för att åstadkomma och bibehålla välmående och trivsel.

 Denna rapport kan med fördel användas som underlag till Team Workshop. Klicka i bilden till höger (eller nedan) för att ladda ner en exempelrapport, eller klicka här ››

Praktisk information:
Kartläggningen genomförs snabbt (ca 10 min) och enkelt digitalt. Kartläggningen mynnar ut i en TPI-rapport (Team Pro Inventory).

Team PRO-dokument

Fler kurser & workshops

Ledarskapsprogram

Ledarskapsutveckling

Programmet LEAD FORWARD är en metod för ledarutveckling som bygger på en form av feedback som brukar benämnas feedforward. Som namnet antyder har feedforward ett framåtriktat fokus och tar avstamp vid snarare än att stanna vid återkoppling på tidigare beteenden så som ofta är fallet vid traditionell feedback.

Kursprogram

Målorienterat arbete

Forskningen på mål är omfattande och den lyfter fram mål och målarbete som ett effektivt sätt att motivera och engagera, främja trivsel, minska stress, samt påverka resultat och arbetsprestationer. 

Endagsutbildning i Stockholm, Göteborg eller digitalt.

Kursprogram

Teamanalys - TPI

Teamanalys – Team Pro Inventory (TPI) ger en enkel och lättillgänglig nulägesbild av team-medlemmarnas upplevelser av hur väl det egna teamet fungerar. I en Team Pro workshop kartläggs vad som kallas för beteendeprocesser vilka delas in i övergångsprocesser, aktionsprocesser och interpersonella processer.

Workshop

Time Management

En tidseffektiv utbildning. Hur kan du förbättra dina rutiner för att få mer gjort och mer tid över?  Hur är det på din arbetsplats? Har du tidstjuvar på jobbet och dagar när inkorgen är din agenda för dagen? Det här är en heldagskurs.

Workshop

Personlig effektivitet

På den här kursen kommer du att upptäcka mer om dina värderingar och talanger och hur de kan hjälpa dig att identifiera din personliga ambition och gå mot den. Detta kräver kraftfulla val som känns djupt och utlöser din inneboende motivation.

Workshop

Lär dig hantera stress

Syftet med denna workshop är att du som deltagare lär dig konkreta verktyg och metoder för att hantera dina tankar så att de fungerar för dig. Du kan ha mycket att göra och möta utmaningar utan att uppleva stress. Tvärtom kommer du att uppleva flow.