Ledningsgruppsutveckling

Verktyg för att bli en framgångsrik ledningsgrupp

Frågar man chefer om hur väl investerad tid de upplever att det är att delta på ledningsgruppsmöten så är det en oroväckande hög andel som faktiskt säger att tiden de spenderat varit allt annat än meningsfull. 

Forskningen visar också  att en onödigt stor andel ledningsgrupper överlag fungerar och presterar betydligt  sämre än vad man skulle kunna önska, givet den betydelse och inflytande på gott och ont som de ändå har, eller potentiellt sett skulle kunna ha, i de organisationer i vilka de verkar.

Välfungerande ledningsgrupper presterar på ett sätt som motsvarar eller överstiger de förväntningar som finns på gruppen från dess olika intressenter. De utvecklar också regelbundet sin förmåga att samarbete väl tillsammans och utgör en miljö där dess medlemmar trivs, utvecklas och mår bra.

Kurssymbol

Grundläggande förutsättning för att ledningsgruppen ska fungera väl

Grundläggande är att gruppen uppfyller kriterierna för ett riktigt team. Riktiga team kännetecknas av att de har en tydlig ramsättning för vem som ingår i gruppen, gemensamt uppdrag med tillhörande mål, en hög grad av ömsesidigt beroende, tydliga roller  och regelbunden gemensam reflektion kring hur samarbetet fungerar och hur man kan utveckla det.

Andra förutsättningar för välfungerande ledningsgrupper

Som vi alla vet så kräver det att vi funderar på olika aspekter rörande välfungerande ledningsgrupper; vi talar om ledningsgruppens sammansättning, ledarskapet i gruppen, mötesstruktur och ramsättning, arbetet utanför ledningsgruppen. Hjärna och hjärta i ledningsgruppen dvs. samsyn och gemensamma tankemodeller samt grad av psykologisk trygghet gruppen lyckats uppnå.

Bli en framgångsrik ledningsgrupp

Vi arbetar med evidensbaserade metoder, konkreta verktyg och övningar. Hur kan ni arbeta effektivt, hållbart och med högt engagemang? Metoder och verktyg väljs utifrån varje teams unika utmaningar. Centralt i alla skräddarsydda upplägg är att vi gör en första analys av ditt teams nuläge. Därefter skapar vi ett upplägg som tar ert team ända in i mål.

Målet är att ledningsgruppen utvecklar gemensamma mål och arbetsmetoder:

  • Tydliga uppgifter och väl förankrande mål och roller
  • Rätt agenda och effektiva arbetsrutiner
  • Ett klimat och en kultur som stödjer samarbete, innovation och resultat

Du som deltagare får större förmåga att ta tillvara dina och teamets styrkor. Resultatet blir ökad effektivitet och leverans med högre kvalitet.

Ledningsgrupp

Få välbeprövade metoder som säkerställer att din ledningsgrupp får ut sin fulla potential. Fokus ligger på att ta fram tydliga roller, skapa en stärkt och öppen kommunikation. Kulturen är ett gemensamt ansvar för att nå uppsatta mål. Vilka kollektiva beteenden och handlingsmönster behövs hos er bli ett framgångsrikt, lönsamt och innovativt team.

Välfungerande ledningsgrupper presterar på ett sätt som motsvarar eller överstiger de förväntningar som finns på gruppen från dess olika intressenter.

Mer Crewcrafting®

Ledarskapsprogram

After Action Review

En metod för kontinuerligt lära och utveckla teamets/arbetsgruppens arbete. Forskning har visat på, till 40 % bättre prestationsförmåga på gruppnivå jämfört med de som inte använde AAR. Gruppen utvecklar effektivare processer samt utvecklar en motiverande tankemodell om vikten av att lärande bidrar till utveckling.

Workshop

Målorienterat arbete

Forskningen på mål är omfattande och den lyfter fram mål och målarbete som ett effektivt sätt att motivera och engagera, främja trivsel, minska stress, samt påverka resultat och arbetsprestationer. Endagsutbildning i Stockholm, Göteborg eller digitalt.

Kursprogram

Teamanalys - TPI

Teamanalys – Team Pro Inventory (TPI) ger en enkel och lättillgänglig nulägesbild av team-medlemmarnas upplevelser av hur väl det egna teamet fungerar. I en Team Pro workshop kartläggs vad som kallas för beteendeprocesser vilka delas in i övergångsprocesser, aktionsprocesser och interpersonella processer.

Kursprogram

Teamkommunikation

Det här är en workshop för chefer och arbetsledare som vill bredda och fördjupa sin kompetens och färdigheter med att leda och utveckla grupper till team.  Vi ger dig verktygen och nycklarna som gör att du själv kan utveckla och därmed strategiskt förflytta vilken grupp som helst, från vilket utgångsläge som helst.

Workshop

Personlig effektivitet

På den här kursen kommer du att upptäcka mer om dina värderingar och talanger och hur de kan hjälpa dig att identifiera din personliga ambition och gå mot den. Detta kräver kraftfulla val som känns djupt och utlöser din inneboende motivation.

Workshop

Lär dig hantera stress

Syftet med denna workshop är att du som deltagare lär dig konkreta verktyg och metoder för att hantera dina tankar så att de fungerar för dig. Du kan ha mycket att göra och möta utmaningar utan att uppleva stress. Tvärtom kommer du att uppleva flow.