After Action Review 

En evidensbaserad metod för målinriktat arbete 
– After Action Review

After Action Review brukar förkortas AAR och kallas för Reflektion efter insats på svenska. Den amerikanska armén utvecklade metoden och har använt After Action Review (AAR) metoden sedan i slutet av 80- talet, för att att på ett enkelt och systematisk vis optimera utveckling och lärande. World Health Organization (WHO) implementerade After Action Review i ”International Health Regulation” (IHR), för att användas av vårdpersonal globalt under situationer som rör människors hälsa.

Vidare så används AAR inom en rad olika områden, både inom privat och såväl som offentlig sektor i Sverige t.ex. av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), för att det är en enkel och effektiv metod för lärande och utveckling.

Kort beskrivning av After Action Review

Se filmen.

Vad är AAR?

I korthet går Reflektion efter insats ut på att tillsammans i sitt team | organisation efter en genomförd arbetsepisod (projekt, delprojekt, arbetsvecka, uppdrag etc.), och på ett strukturerat sätt gå igenom vad man varit med om, vad som fungerat enligt plan, vad som inte gått som förväntat och vad man ska göra annorlunda vid nästa likvärdiga uppdrag efter att ha dragit lärdom av denna erfarenhet. I litteraturen nämns två sätt att genomföra en AAR; Formell och Informell.

  • Formell AAR är mer resursintensiv och involverar planering, samordning, förberedelse, hjälpmedel och kanske supportpersonal. Normalt sker detta på en hög organisationsnivå t.ex. företagsorganisation emedan..

  • Informella AAR (arbetsgrupper, projektgrupper, affärsområden) kräver mindre förberedelser och planering.

After Action Review – Metod för kontinuerligt lära och utveckla teamets/arbetsgruppens arbete.

En Reflektion efter insats består av följande tydliga process steg:

  • Vad förväntades hända? (Vad var målet eller målen av den händelse att målbilden förändras under tiden)
  • Vad hände (till vilken grad uppnådde vi målet)?
  • Varför blev det som det blev (vad gjorde vi bra och varför)?
  • Vad kan förbättras och hur?
  • Vad kan vi sprida vidare (till vem/vilka och hur)?

De viktigaste fördelarna med att kontinuerligt genomföra AAR

  • Förbättrad prestationsförmåga: Forskning har visat på, till 40 % bättre prestationsförmåga på gruppnivå jämfört med de som inte använde AAR metoden. En viktig faktor för detta är att gruppen utvecklar effektivare processer samt utvecklar en motiverande tankemodell om vikten av att lärande bidrar till utveckling.
  • Förbättrade teamförmågor: Individer som deltagit i genomgångar efter händelser som AAR, kan förbättra sin förmåga att lösa uppgifter jämfört med de som inte deltagit.
  • Teamsammanhållning: Man fann i en stor metaanalys att delning av information inom grupper påverkar gruppers förmågor, nöjdhet med beslut, integrering av kunskap och stärker sammanhållning

 De viktigaste fördelarna med själva metoden AAR

• Den är enkel att förstå, implementera och genomföra

• Den är evidensbaserad, beprövad och målorienterad

• Den är flexibel då den kan användas på individ- grupp och organisationsnivå

CERTIFIERINGSKURS AFTER ACTION REVIEW

Denna utbildning riktar sig till dig som är t.ex. chef, ledare eller arbetar inom HR. Kursen har fokus på att utbilda dig som vill lära dig handleda i metoden After Action Review eller lära ut till andra om hur metoden ska planeras och genomföras. 

I korthet går AAR ut på att tillsammans i sitt team | organisation efter en genomförd arbetsepisod (projekt, delprojekt, arbetsvecka, uppdrag etc.), och på ett strukturerat sätt gå igenom vad man varit med om, vad som fungerat enligt plan, vad som inte gått som förväntat och vad man ska göra annorlunda vid nästa likvärdiga uppdrag efter att ha dragit lärdom av denna erfarenhet. I litteraturen nämns två sätt att genomföra en AAR; Formell och Informell.

  • Formell AAR är mer resursintensiv och involverar planering, samordning, förberedelse, hjälpmedel och kanske supportpersonal. Normalt sker detta på en hög organisationsnivå t.ex. företagsorganisation emedan.
  • Informella AAR (arbetsgrupper, projektgrupper, affärsområden) kräver mindre förberedelser och planering

En meta-analys visade att AAR i genomsnitt förbättrar teamprestationer med 30-40%.

  • Stimulerar organisatorisk kompetens.
  • Utveckling av teamförmågor dvs. förmågan att bättre lösa uppgifter.
  • Team tillfredställelse – delning av information inom grupper påverkar gruppers förmågor, nöjdhet med beslut, integrering av kunskap och stärker sammanhållning.

Utbildningens innehåll

  • Om metoden After Action Review
  • Fördelar och syfte med metoden
  • Formell After Action Review metodik
  • Informell After Action Review metodik
  • Målinriktat arbete
  • Framgångsnycklar i att handleda
  • Implementerings tips

Praktisk information

  • Endagsutbildning
  • 09:00-17:00
  • Stockholm, Göteborg, Distans
  • Max 12 deltagare
  • Kursmaterial: Handledarguide + certifieringsintyg

PRIS: Digital 6 995 kr (ex moms)
PRIS: Fysisk. 7 995 kr (ex moms)

FÖRETAGSANPASSAD AAR

Vi erbjuder företagsanpassade kurser i metoden Reflektion efter insats. Vi i samråd med dig gör en behovsinventering som ligger till grund för hur ni vill ha en After Action Review  utbildning i er organisation. Nedan följer några förlag på upplägg men om du har andra tankar så hör av dig

  • Formell AAR är mer resursintensiv och involverar planering, samordning, förberedelse, hjälpmedel och kanske supportpersonal. Normalt sker detta på en hög organisationsnivå t.ex. företagsorganisation emedan.
  • Informell AAR (arbetsgrupper, projektgrupper, affärsområden) kräver mindre förberedelser och planering
  • Train-the trainer upplägg där vi utbildar personer i er organisation som i sin tur utbildar medarbetare.
  • Intern företagskurs plattform: vi skapar en specifikt kursupplägg med video, textmaterial etc, allt för att den ska vara er utbildning.

Utbildningens innehåll

  • Om metoden After Action Review
  •  Fördelar och syfte med metoden
  • After Action review metodiken
  • Tips på implementering 

Praktisk information

  • TID: Enligt önskemål
  •  Innehåll: Enligt önskemål

PRIS: enligt offert


“A technique that turns a recent event into a learning opportunity by systematically reviewing a task or event of interest.”
Ellis & Davidi

Mer Crewcrafting®

Ledarskapsprogram

Ledarskapsutveckling

Programmet LEAD FORWARD är en metod för ledarutveckling som bygger på en form av feedback som brukar benämnas feedforward. Som namnet antyder har feedforward ett framåtriktat fokus och tar avstamp vid snarare än att stanna vid återkoppling på tidigare beteenden så som ofta är fallet vid traditionell feedback.

Kursprogram

Målorienterat arbete

Forskningen på mål är omfattande och den lyfter fram mål och målarbete som ett effektivt sätt att motivera och engagera, främja trivsel, minska stress, samt påverka resultat och arbetsprestationer. 

Endagsutbildning i Stockholm, Göteborg eller digitalt.

Kursprogram

Teamanalys - TPI

Teamanalys – Team Pro Inventory (TPI) ger en enkel och lättillgänglig nulägesbild av team-medlemmarnas upplevelser av hur väl det egna teamet fungerar. I en Team Pro workshop kartläggs vad som kallas för beteendeprocesser vilka delas in i övergångsprocesser, aktionsprocesser och interpersonella processer.

Workshop

Time Management

En tidseffektiv utbildning. Hur kan du förbättra dina rutiner för att få mer gjort och mer tid över?  Hur är det på din arbetsplats? Har du tidstjuvar på jobbet och dagar när inkorgen är din agenda för dagen? Det här är en heldagskurs.

Workshop

Personlig effektivitet

På den här kursen kommer du att upptäcka mer om dina värderingar och talanger och hur de kan hjälpa dig att identifiera din personliga ambition och gå mot den. Detta kräver kraftfulla val som känns djupt och utlöser din inneboende motivation.

Workshop

Lär dig hantera stress

Syftet med denna workshop är att du som deltagare lär dig konkreta verktyg och metoder för att hantera dina tankar så att de fungerar för dig. Du kan ha mycket att göra och möta utmaningar utan att uppleva stress. Tvärtom kommer du att uppleva flow.