Vägen till Självledarskap

Självledarskap

 Självledarskap är en förmåga att ta ansvar för sin egen utveckling och prestation på arbetsplatsen och i livet generellt. Det handlar om att ta kontroll över sitt eget liv och agera på ett självständigt och proaktivt sätt. Självledarskap är en förmåga som kan utvecklas och förbättras, och det är viktigt för att nå framgång och uppnå personlig tillfredsställelse.


Jag lyssnade på en amerikansk man vid namn Jim Rohn (entreprenör,författare och motivations föreläsare) och han hade ett mantra som han återkom till gång på gång. Det löd så här;
Success is not something your pursue. Success is something you attract by the person you become.

“For things to improve, you have to improve. For things to get better, you have to get better. For things to change, you have to change. When you change, everything changes for you.”

Det är detta som självledarskap handlar om i mångt och mycket för den som vill utvecklas som människa och medarbetare. Men det är klart, det uppstår många frågor naturligtvis; vill jag? Kan jag? Hur gör jag? När ska jag? Och så vidare. Nedan har jag försökt ge en allmän bild av Självledarskap och vad det kan innebära utifrån lite olika aspekter. Så låt oss ta ett steg i självledaskapets värld.

Att vara en självledare innebär att man tar initiativ och ansvar för sitt eget arbete och sin egen utveckling. Detta innebär att man inte bara väntar på instruktioner eller riktlinjer från andra, utan i stället tar ett aktivt beslut om vad man vill uppnå och tar de nödvändiga stegen för att uppnå det. Självledarskap handlar också om att ha en positiv inställning, vara självständig och ha en stark vilja att lyckas.
En viktig del av självledarskap är att ha tydliga mål och en plan för att uppnå dem. Detta innebär att man måste definiera sina mål och sedan ta de nödvändiga stegen för att nå dem. Detta kan inkludera att utveckla nya färdigheter, förbättra sin produktivitet, utveckla en starkare självbild, och arbeta på att övervinna hinder och utmaningar.
En annan viktig del av självledarskap är att ha en stark känsla av självmedvetenhet. Detta innebär att man måste vara medveten om sina egna styrkor och svagheter, sina värderingar och behov, och hur man interagerar med andra människor. Självmedvetenhet kan hjälpa en att identifiera områden där man behöver förbättras och också att hitta stöd och resurser för att göra det.
Att vara en självledare innebär också att ha en stark motivation och en känsla av självdisciplin. Detta innebär att man måste vara motiverad att arbeta hårt och ta de nödvändiga stegen för att nå sina mål. Det innebär också att man måste ha självdisciplin för att stanna fokuserad och undvika distraktioner eller frestelser som kan hindra en från att nå sina mål.

Självledarskap kan vara en utmaning, men det är också en viktig förmåga för att nå framgång och uppnå personlig tillfredsställelse. Det kan hjälpa en att bli mer produktiv, uppnå sina mål, och ta kontroll över sitt eget liv. Genom att utveckla självledarskap kan man också bli mer självmedveten och få bättre förmåga att hantera utmaningar och möjligheter på ett effektivt sätt.
Att bli bättre på självledarskap är en process som kräver tid och engagemang, men det finns flera steg du kan ta för att förbättra ditt självledarskap. Här är några tips:

 1. Sätt tydliga och specifika mål: Det är svårt att bli en självledare om man inte har klara mål att arbeta mot. Sätt därför upp tydliga och specifika mål för ditt arbete och liv. Detta kan inkludera både kort- och långsiktiga mål. Se till att dina mål är realistiska och mätbara, så att du kan följa upp och se om du uppnår dem.
 2. Prioritera din tid: En självledare är bra på att hantera sin tid på ett effektivt sätt. För att bli bättre på detta, se till att du prioriterar dina aktiviteter och arbetar med det som är mest viktigt först. Skapa en plan för din dag eller vecka och försök att hålla dig till den.
 3. Utveckla dina färdigheter: För att bli en bättre självledare är det viktigt att utveckla dina färdigheter och kunskaper. Ta reda på vilka färdigheter som är viktiga för din roll och arbetsplats och arbeta med att utveckla dem. Detta kan inkludera att ta kurser, delta i träning eller be om feedback från dina kollegor.
 4. Ha en positiv inställning: En positiv inställning är avgörande för att bli en självledare. Fokusera på det som går bra och lär dig av dina misstag. Var öppen för förändring och möjligheter och var beredd att ta risker.
 5. Var självmedveten: En viktig del av självledarskap är självmedvetenhet. Försök att vara medveten om dina styrkor och svagheter, dina värderingar och behov och hur du interagerar med andra människor. Detta kan hjälpa dig att identifiera områden där du behöver förbättra och hitta stöd och resurser för att göra det.
 6. Fokusera på självvård: För att bli en bra självledare är det viktigt att ta hand om dig själv. Detta innebär att du måste ha tillräckligt med sömn, motionera regelbundet och äta en hälsosam kost. Se till att du har tillräckligt med tid för avkoppling och att göra saker som ger dig glädje.
 7. Be om feedback: Be om feedback från dina kollegor eller din chef. Detta kan hjälpa dig att identifiera områden där du kan förbättra och få värdefull input på hur du kan utveckla ditt självledarskap.

Genom att ta dessa steg kan du förbättra ditt självledarskap och bli mer effektiv på arbetsplatsen och i livet generellt. Kom ihåg att det tar tid och engagemang.
 

Självledarskapets fallgropar

 
 Som med allt annat kan det finnas både positiva och negativa aspekter av att utveckla sitt självledarskap. Här är några potentiella negativa effekter som kan uppstå:

 1. Ökad stress: När man tar på sig mer ansvar och gör mer själv kan det också öka stressnivån. Det är viktigt att vara medveten om detta och ha strategier för att hantera stressen.
 2. Minskad samarbetsförmåga: Att bli för inriktad på självledarskap kan ibland minska fokus på att samarbeta med andra och bygga relationer. Det är viktigt att balansera att ta egna beslut med att samarbeta och lyssna på andra.
 3. Svårigheter med att be om hjälp: När man är en självledare kan det ibland vara svårt att be om hjälp eller stöd från andra. Det är viktigt att komma ihåg att det är okej att be om hjälp och att det faktiskt kan vara till nytta för att utveckla ditt självledarskap.
 4. Bristande flexibilitet: Att vara en självledare innebär att man tar ansvar för sina egna beslut och handlingar. Men det kan också göra det svårt att vara flexibel eller anpassa sig till förändrade omständigheter.

Det är viktigt att komma ihåg att dessa negativa effekter inte nödvändigtvis är universella, och att det finns sätt att hantera dem genom att hitta en balans mellan att ta ansvar för dig själv och samarbeta med andra. Utveckla ditt självledarskap kan vara en positiv upplevelse, men det är viktigt att vara medveten om potentiella fallgropar och strategier för att hantera dem.
 

De positiva effekterna med att utveckla sitt självledarskap 

Att utveckla sitt självledarskap kan ha många positiva effekter både på det personliga och professionella planet. Här är några exempel på positiva effekter:

 1. Ökad självmedvetenhet: Genom att utveckla sitt självledarskap blir man mer medveten om sina egna styrkor, svagheter och värderingar. Detta kan hjälpa till att identifiera personliga mål och göra det lättare att fatta beslut som är i linje med ens värderingar.
 2. Mer effektivitet: Självledarskap handlar om att ta ansvar för sina egna handlingar och fatta egna beslut. Genom att ta kontroll över sin egen tid och energi kan man öka sin produktivitet och effektivitet på jobbet eller i andra aspekter av livet.
 3. Ökad motivation: När man har kontroll över sin egen väg framåt och har satt upp personliga mål kan det öka motivationen. Att ha ett klart syfte och en plan för att nå dit kan ge en känsla av mening och inspiration.
 4. Ökad självförtroende: Genom att utveckla sitt självledarskap och ta ansvar för sin egen utveckling kan man öka sitt självförtroende och självkänsla. Att klara av att ta på sig utmaningar och ta egna beslut kan bidra till att bygga självförtroende och självkänsla.
 5. Bättre relationer: Genom att utveckla självledarskap kan man också lära sig att bättre hantera och kommunicera med andra. Att ta ansvar för sina egna handlingar och kommunicera på ett tydligt och effektivt sätt kan hjälpa till att bygga bättre relationer på både det personliga och professionella planet.

Dessa är bara några exempel på de positiva effekterna av att utveckla sitt självledarskap. Att bli en bättre självledare kan hjälpa dig att öka din självmedvetenhet, öka din produktivitet och effektivitet, öka din motivation och självförtroende och förbättra dina relationer med andra.Formulärets överkantFormulärets överkant
 

Hur utvecklar jag mig mitt självledarskap?


 I och med att, som påtalats tidigare, krävs det både tålamod, disciplin och engagemang men även en plan för hur jag kan utveckla de olika dimensionerna som berör min förmåga till självledarskap. Vissa saker behöver du träna mer på kanske och andra faller sig naturligt men det viktiga är att hitta en systematik och kontinuitet för din utveckling. Några tips kan vara;
 

 1. SMART-mål: SMART står för Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsbestämda mål. Genom att sätta upp SMART-mål kan du hjälpa dig själv att fokusera på specifika och realistiska mål som du kan mäta och ha en deadline för. Detta hjälper dig att ta ansvar för din egen utveckling och framgång.
 2. SWOT-analys: SWOT står för Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot. Genom att göra en SWOT-analys kan du bli mer medveten om dina egna styrkor och svagheter, och vad som kan hota eller gynna din utveckling. Detta kan hjälpa dig att fatta mer medvetna beslut och hantera utmaningar på ett mer effektivt sätt.
 3. Mindfulness: Mindfulness är en metod för att öka medvetenheten om nuet genom att fokusera på ens andning och fysiska känslor. Genom att praktisera mindfulness kan du lära dig att hantera stress och distraherande tankar, vilket kan hjälpa dig att vara mer närvarande och fokuserad.
 4. Reflektion: Genom att regelbundet reflektera över dina handlingar och beslut kan du öka din självmedvetenhet och lära dig av dina erfarenheter. Genom att reflektera kan du också ta ansvar för dina egna misstag och ta steg för att förbättra dig själv.
 5. Prioritering: Genom att prioritera dina uppgifter och tidsplaner kan du hjälpa dig själv att vara mer effektiv och produktiv. Genom att ta kontroll över din tid kan du också minska stress och öka din förmåga att fokusera på dina mål.

Dessa är bara några exempel på metoder och modeller som kan hjälpa dig att utveckla ditt självledarskap. Det är viktigt att hitta de metoder som fungerar bäst för dig och som hjälper dig att nå dina mål och utveckla dina färdigheter som självledare.
Jag hoppas att du fått en lite bättre bild av självledarskap och känner dig inspirerad till att anta utmaning att utvecklas som människa och medarbetare. 
Har du frågor eller synpunkter får du gärna höra av dig.
 
Richard Gradin
T: 0709-602999
M: richard@crewcraft.se

To team or not to team