Team Pro workshop – teoretisk och vetenskaplig grund

TeamPRo workshop

Grupputvecklingsprocess

Team Pro workshop – teoretisk och vetenskaplig grund

Beteendeprocesser i team och grupper

Team Pro workshop är baserad på en initial kartläggning av teamets/gruppens beteendeprocesser. Den mest vedertagna indelningen av beteendeprocesser i team/grupper, som visar hur väl fungerande teams/gruppers beteenden och interaktioner skiljer sig från de team och grupper som fungerar mindre väl, delar in beteendeprocesser i tre kategorier:

  • Övergångsprocesser
  • Aktionsprocesser
  • Interpersonella processer

Övergångsprocesser avser beteenden, aktiviteter och interaktioner som ett team eller en grupp ägnar sig åt innan och efter utförande av sina primära arbetsuppgifter. Aktionsprocesser avser de beteenden och interaktioner som teamet/gruppen uppvisar under utförande av de primära arbetsuppgifter de har att utföra och interpersonella processer handlar om de beteendemönster som uppvisas i teamet/gruppen och som handlar om att främja goda relationer och ett gott klimat i teamet/gruppen.

Översiktspublikationer på beteendeprocesser:

LePine, Jeffery A., Ronald F. Piccolo, Christine L. Jackson, John E. Mathieu, and Jessica R. Saul (2008). ”A MetaAnalysis of Teamwork Processes: Tests of a Multidimensional Model and Relationships with Team Effectiveness Criteria”. Personnel Psychology, 61 (2): 273–307.

Marks, M. A., Mathieu, J., & Zaccaro, S. J. (2001). A temporally based framework and taxonomy of team processes. Academy of Management Review, 26, 356 – 376.

Schmutz, J., & Manser, T. (2013). Do team processes really have an effect on clinical performance? A systematic literature review. BJA: British Journal of Anaesthesia, 110(4), 529–544.

Forskning på teamutveckling

Utöver att Team Pro workshop har sin bas i forskning på vad som kännetecknar väl fungerande team och grupper avseende hur de agerar och interagerar så är konceptet utformat i enlighet med den forskning som finns på metoder för teamutveckling. Denna forskning är omfattande och ger stöd för ett antal kategorier av metoder som bidrar till mer välfungerande och högpresterande team och grupper:

Teamträning – att teamet/gruppen övar tillsammans på att utföra hela eller delar av teamets/gruppens arbete.

Målformulering – att teamet/gruppen formulerar tydliga och utmanande mål med sitt samarbete och sina prestationer.

Rollklargöring – att teamet/gruppen samtalar om och kommer överens om individuella ansvarsområden och roller som de kan axla som medlemmar av teamet/gruppen.

Team debriefs/After-action reviews – att teamet reflekterar regelbundet och strukturerat kring sitt samarbete i syfte att lära och utvecklas.

Team Pro workshop är utformad med utgångspunkt i denna forskning och är uppbyggd för att hjälpa team och grupper att på ett naturligt sätt reflektera kring sitt samarbete, formulera mål med sitt samarbete och klargöra roller kring vem som ska ansvara för vad i arbetet med att utveckla samarbetet.

Publikationer på teamutveckling i urval:

Hughes, A. M., Gregory, M. E., Joseph, D. L., Sonesh, S. C., Marlow, S. L., Lacerenza, C. N., Benishek, L. E., & King, H. B. (2016). Saving lives : A meta-analysis of team training in healthcare. Journal of Applied Psychology, 101(9), 1266-1304. Klein, C., DiazGranados, D., Salas, E., Le, H., Burke, C. S., Lyons, R., & Goodwin, G. F. (2009). Does team building work? Small Group Research, 40(2), 181–222.
Kleingeld, A., van Mierlo, H., & Arends, L. (2011). The effect of goal setting on group performance: a metaanalysis. The Journal of Applied Psychology, 96(6), 1289–304.

Kozlowski, S. W. J., & Ilgen, D. R. (2006). Enhancing the effectiveness of work groups and teams. Psychological Science in the Public Interest, 7(3), 77–124. Lacerenza, C. N., Marlow, S. L., Tannenbaum, S. I., & Salas, E. (2018). Team development interventions: Evidence-based approaches for improving teamwork. American Psychologist, 73(4), 517–531.

Mathieu, J. E., Tannenbaum, S. I., Kukenberger, M. R., Donsbach, J. S., & Alliger, G. M. (2015). Team role experience and orientation: A measure and tests of construct validity. Group & Organization Management, 40(1), 6–34. Salas, E., DiazGranados, D., Klein, C., Burke, C. S., Stagl, K. C., Goodwin, G. F., & Halpin, S. M. (2008). Does team training improve team performance? A meta-analysis. Human Factors: The Journal of the Human Factors
and Ergonomics Society, 50(6), 903–933.

Salas, E., Nichols, D. R., & Driskell, J. E. (2007). Testing three team training strategies in intact teams: A metaanalysis. Small Group Research, 38(4), 471–488.

Tannenbaum, S. I., & Cerasoli, C. P. (2012). Do team and individual debriefs enhance performance? A metaanalysis. Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, 55(1), 231–245.

Lär dig arbeta med måluppfyllelse