After Action Review

Lär dig använda en evidensbaserad metod för målinriktad arbete

After Action Review (AAR)

After Action Review, Lär dig att använda och genomföra en evidensbaserad metod för att utvärdera, utveckla processer och utveckla ett effektivare målinriktat arbete. Hjälp teamet att kontinueriligt utveckla sin förmåga att lösa uppgifter i framtiden.
Metoden är väletablerad och används av bland andra amerikanska militären, WHO, MSB.

Metoden är enkel, flexibel och effektiv  

”En meta-analys visade att AAR i genomsnitt förbättrar teamprestationer med så mycket som 20 – 25 % vilket i de allra flesta fall är att betrakta som en påtaglig effekt.”

Vill du läsa mer om AAR? Klicka här ››

After Action Review

Fördelar med After Action Review

AAR kan genomföras som en enklare, informell dialog eller som en mer omfattande och formell dialog – Flexibel. AAR är en utmärkt metod för att utvärdera och ständigt utveckla processer – effektiv.  Engagerar alla deltagare, på ett enkelt vis, med att förklara vad som hände och varför det hände läggs fokus på hur teamet ständigt kan utveckla sin förmåga att lösa uppgifter i framtiden.

Fördelarna med att genomföra en AAR är således följande

  • Verksamhets utveckling; Systematiskt lyfta fram och bearbeta information efter genomförda övningar och insatser.
  • Utvärdera och ständigt utveckla processer för ett effektivare arbete.
  • Genom att engagera alla deltagare, medarbetarskap, i att förklara vad som hände och varför det hände läggs fokus på hur teamet ständigt kan utveckla sin förmåga att lösa uppgifter i framtiden. 
  • Skapa enighet/samsyn om frågor för uppföljning/målorientering (best praxis).Dokumentera lärdomar och insikter som möjliggör snabb handlingskraft inför framtida utmaningar.

Vi som arbetar med AAR –>>

After Action Review

Richard Gradin

After Action Review

Anna Eliasson