Målorienterat arbete

Endagsutbildning i Stockholm, Göteborg eller digitalt

De flesta organisationer arbetar, eller säger sig arbeta, med mål på ett eller annat sätt. Vanligtvis formuleras övergripande verksamhetsmål av ägare, ledningsgrupp och politiker. Dessa mål förväntas styra verksamheten genom att brytas ner i verksamhetsspecifika mål och strategier. Denna form av målstyrning ser oftast bättre ut på papper än i praktiken. Det man ofta kan se i medarbetarundersökningar rör just befintliga (eller obefintliga) målarbeten.

Forskningen på mål är omfattande och den lyfter fram mål och målarbete som ett effektivt sätt att motivera och engagera, främja trivsel, minska stress, samt påverka resultat och arbetsprestationer. En möjlig förklaring till denna diskrepans kan vara att den forskningsbaserade kunskapen om mål inte riktigt når fram till arbetslivet.

Kurssymbol

KURS: LÄR DIG MÅLORIENTERAT ARBETE
Denna utbildning riktar sig till dig som är t.ex. chef, ledare eller arbetar inom HR. Kursen har fokus på att utbilda dig som vill lära dig handleda i metoden After Action Review eller lära ut till andra om hur metoden ska planeras och genomföras.

Vad är ett mål?

Ett mål är helt enkelt något som vi, medvetet eller omedvetet, försöker uppnå alternativt undvika. Ett mål utmärks framförallt av två saker:

 1. Det ena är att det ligger framför oss, inte i nutid eller dåtid
 2. Det andra är att det beskriver ett tillstånd som vi endera önskar uppnå, bevara eller undvika 

Varför lära sig målarbete/måluppfyllelse?

Rätt utformade och tillämpade kan mål och målarbete främja tillfredställelse av ett antal grundläggande behov t.e.x 

 • behovet av kompetens (att känna sig duktig), 
 • av autonomi (att känna att man agerar med valfrihet) och 
 • samhörighet (att känna att man tillhör en gemenskap). 

Tillfredställelse av dessa behov utgör själva mekanismen bakom vad som skapar motivation att agera och prestera, varför kännedom om dessa är viktigt när du arbetar med mål. 

Företagsanpassad workshop: kontakta oss för offert ››

Utbildningens innehåll

 • Olika typer av mål. Det finns en rad olika uppdelningar av mål, nedan är en uppdelning som någorlunda enkelt särskiljer och strukturerar upp 4 typer av mål: resultat-, prestations-, lärande- samt processmål. 
 • Målhierarki dvs de mål som ovan är beskrivna ofta kan ses ur ett hierarkiskt perspektiv, där resultat påverkas av prestationer vilka i sin tur påverkas av lärande och förvärv av kompetenser. Dessa, slutligen, påverkas av utförda beteenden och aktiviteter, tankar och känslor, det vill säga processer. 
 • Kriterier för effektivt målarbete: framgångsfaktorer för effektivt målarbete.

Praktisk information

 • Endagsutbildning
 • 10:00-15.00 (lunch 12.00 – 13.00)
 • Stockholm, Göteborg, Distans
 • Max 12 deltagare
 • Kursmaterial: En liten bok om mål

PRIS: Digital  öppen kurs 4 995 kr (ex moms)

“Ett mål är helt enkelt något som vi, medvetet eller omedvetet, försöker uppnå alternativt undvika.”

Ur boken En liten bok om mål av Stefan Söderfjäll och Christopher Svensson

Mer Crewcrafting®

Ledarskapsprogram

Ledarskapsutveckling

Programmet LEAD FORWARD är en metod för ledarutveckling som bygger på en form av feedback som brukar benämnas feedforward. Som namnet antyder har feedforward ett framåtriktat fokus och tar avstamp vid snarare än att stanna vid återkoppling på tidigare beteenden så som ofta är fallet vid traditionell feedback.

Kursprogram

Teamkommunikation

Det här är en workshop för chefer och arbetsledare som vill bredda och fördjupa sin kompetens och färdigheter med att leda och utveckla grupper till team.  Vi ger dig verktygen och nycklarna som gör att du själv kan utveckla och därmed strategiskt förflytta vilken grupp som helst, från vilket utgångsläge som helst.

Kursprogram

Teamanalys - TPI

Teamanalys – Team Pro Inventory (TPI) ger en enkel och lättillgänglig nulägesbild av team-medlemmarnas upplevelser av hur väl det egna teamet fungerar. I en Team Pro workshop kartläggs vad som kallas för beteendeprocesser vilka delas in i övergångsprocesser, aktionsprocesser och interpersonella processer.

Workshop

Time Management

En tidseffektiv utbildning. Hur kan du förbättra dina rutiner för att få mer gjort och mer tid över?  Hur är det på din arbetsplats? Har du tidstjuvar på jobbet och dagar när inkorgen är din agenda för dagen? Det här är en heldagskurs.

Workshop

Personlig effektivitet

På den här kursen kommer du att upptäcka mer om dina värderingar och talanger och hur de kan hjälpa dig att identifiera din personliga ambition och gå mot den. Detta kräver kraftfulla val som känns djupt och utlöser din inneboende motivation.

Workshop

After Action Review

After Action Review är en metod för kontinuerligt lära och utveckla teamets/arbetsgruppens arbete. Forskning har visat på, till 40 % bättre prestationsförmåga på gruppnivå jämfört med de som inte använde AAR-metoden.