Medarbetarskap & Självledarskap

Självledarskap och medarbetarskap är två viktiga komponenter i en framgångsrik organisation. De två begreppen är nära relaterade till varandra, och det är vanligt att de samverkar för att skapa en positiv och produktiv arbetsmiljö.

Självledarskap handlar om att ta ansvar för sin egen utveckling och att leda sig själv på ett effektivt sätt. Det innebär att ha självkontroll och självmedvetenhet för att kunna fatta beslut och agera på ett sätt som leder till framgång. Medarbetarskap handlar om att arbeta tillsammans som en del av ett team eller en organisation, att bidra till gemensamma mål och att hjälpa andra medarbetare att uppnå sina mål.

Självledarskap och medarbetarskap är komplementära eftersom de båda är viktiga för att skapa en positiv och produktiv arbetsmiljö. När medarbetare har starkt självledarskap, kan de själva ta ansvar för sin utveckling och prestation. De behöver inte alltid ha en chef som talar om vad de ska göra, utan kan istället ta initiativ och bidra till organisationens framgång på ett självständigt sätt. På samma sätt kan självledarskap bidra till en positiv arbetsmiljö genom att medarbetare som tar ansvar för sin egen utveckling och prestation bidrar till organisationens övergripande framgång.

En organisation som främjar både självledarskap och medarbetarskap kan skapa en arbetsmiljö där medarbetare känner sig motiverade och engagerade i att bidra till organisationens framgång. Detta kan leda till ökad produktivitet, bättre prestationer och bättre arbetsresultat. Det kan också bidra till att skapa en kultur av lärande och utveckling, där medarbetare ständigt arbetar för att förbättra sina färdigheter och bidra till organisationens framgång.

Kurssymbol

Självledarskap

Studier i självledarskap är en viktig del av utvecklingen av individuella färdigheter och prestation på arbetsplatsen. Självledarskap handlar om att ta ansvar för sin egen prestation och utveckling, och att ha förmågan att självständigt ta initiativ och fatta beslut. Det är en viktig färdighet som kan hjälpa dig att bli mer effektiv, produktiv och framgångsrik i ditt arbete.

  1. Självmedvetenhet: Bli mer medveten om dig själv: För att utveckla ditt självledarskap är det viktigt att ha en stark självmedvetenhet. Ta tid att reflektera över dina styrkor, svagheter och värderingar. Det kan också vara användbart att genomföra personlighetstester eller andra självreflekterande verktyg för att få en bättre förståelse för dig själv.
  2. Självkontroll: Sätt realistiska mål: Att sätta realistiska mål är en viktig del av självledarskap. Tänk på vad du vill uppnå och vilka steg som behövs för att nå dina mål. Det kan vara hjälpsamt att bryta ner större mål i mindre delmål för att göra det mer hanterbart.
  3. Personlig effektivitet: Skapa en plan - när du har satt dina mål är det viktigt att skapa en plan för att nå dem. Prioritera dina uppgifter och skapa en tidsplan som hjälper dig att hålla dig på rätt spår.
  4. Kontinuerligt lärande: Att fortsätta lära och utveckla dig själv är en viktig del av självledarskap. Sök utbildning eller utvecklingsmöjligheter som kan hjälpa dig att förbättra dina färdigheter och utveckla dig själv som person.

Vårt program för självledarskap.

Du kan genomföra hela programmet eller välja någon av modulerna separat. Kursen är blandad med både face-to-face möten samt digitala möten.

Modul 1: Självmedvetenhet - 2 dagar
Modul 2: Självkontroll - 1 dag
Modul 3: Personlig effektivitet - 1 dag
Modul 4: Kompetens utveckling - 1 dag

I programmet ligger det inlagt likväl 4 stycken digitala träffar.

Exempel-rapport Lead Forward

Om ledarskapsmodellen 

Lead forward

Den ledarskapsmodell som ligger till grund för LEAD FORWARD är den så kallade Full Range Leadership Model vilken är en av de ledarskapsmodeller som har erhållit starkast vetenskapligt stöd. Full range leadership model finns beskriven i boken En liten bok om ledarskap. Ladda gärna ner en exempel rapport här ›› eller klicka på bilden.

Full range leadership model syftar till att beskriva ett brett spektrum av ledarskapsbeteenden och omfattar såväl konstruktivt som icke-konstruktivt ledarskap. LEAD FORWARD fokuserar dock på effektivt ledarskap och därför utgår LEAD FORWARD helt och hållet från de beteenden som är förknippade med effektivt ledarskap.


I LEAD FORWARD kartläggs tre kategorier av ledarbeteenden:

  1. Avvikelsebaserat ledarskap avser de beteenden som fokuserar på att hantera avvikelser från önskvärda beteenden, prestationer och resultat.

  2. Villkorligt förstärkande ledarskap avser de beteenden som syftar till att klargöra för medarbetare vad som förväntas av dem samt vad de kan förvänta sig i gengäld.

  3. Transformerande ledarskap avser beteenden som syftar till att utveckla medarbetare och arbetsgrupper och skapa förutsättningar för ökad motivation och trivsel. Det innefattar att agera som en god förebild, knyta den dagliga verksamheten till meningsfulla syften och visioner, stimulera till nytänkande och till att våga utmana befintliga sätt att göra saker på, lära känna och coacha sina medarbetare, och vara positiv och uppmuntrande.
Lead Forward-citat
Lead Forward-dokument
Lead Forward-citat
Citat Lead Forward

När du vill ta ledarskapet framåt, med forskning som grund

Full Range Leadership Model

Den ledarskapsmodell som ligger till grund för Lead Forward är den så kallade Full Range Leadership Model (FRLM). Detta är den modell som legat till grund för flest vetenskapliga studier inom forskningen på ledarskap och den modell som fram till dags dato kan sägas ha erhållit mest konsekvent stöd avseende vad som är ett väl fungerande ledarskap. 


Tusentals studier har genomförts på FRLM eller på delar av den, vilket renderat en mängd så kallade meta-analyser som slagit fast modellens validitet.

Fler kurser & workshops

Ledarskapsprogram

AFTER ACTION REVIEW

En metod för kontinuerligt lära och utveckla teamets/arbetsgruppens arbete. Forskning har visat på, till 40 % bättre prestationsförmåga på gruppnivå jämfört med de som inte använde AAR. Gruppen utvecklar effektivare processer samt utvecklar en motiverande tankemodell om vikten av att lärande bidrar till utveckling.

Kursprogram

Målorienterat arbete

Forskningen på mål är omfattande och den lyfter fram mål och målarbete som ett effektivt sätt att motivera och engagera, främja trivsel, minska stress, samt påverka resultat och arbetsprestationer. 

Endagsutbildning i Stockholm, Göteborg eller digitalt.

Kursprogram

Teamanalys - TPI

Teamanalys – Team Pro Inventory (TPI) ger en enkel och lättillgänglig nulägesbild av team-medlemmarnas upplevelser av hur väl det egna teamet fungerar. I en Team Pro workshop kartläggs vad som kallas för beteendeprocesser vilka delas in i övergångsprocesser, aktionsprocesser och interpersonella processer.

Workshop

Time Management

En tidseffektiv utbildning. Hur kan du förbättra dina rutiner för att få mer gjort och mer tid över?  Hur är det på din arbetsplats? Har du tidstjuvar på jobbet och dagar när inkorgen är din agenda för dagen? Det här är en heldagskurs.

Workshop

Personlig effektivitet

På den här kursen kommer du att upptäcka mer om dina värderingar och talanger och hur de kan hjälpa dig att identifiera din personliga ambition och gå mot den. Detta kräver kraftfulla val som känns djupt och utlöser din inneboende motivation.

Workshop

Lär dig hantera stress

Syftet med denna workshop är att du som deltagare lär dig konkreta verktyg och metoder för att hantera dina tankar så att de fungerar för dig. Du kan ha mycket att göra och möta utmaningar utan att uppleva stress. Tvärtom kommer du att uppleva flow.